МАЙБУТНЄ ОЧИМА УКРАЇНСЬКИХ МИТЦІВ
ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПРО ВИСТАВКУ «FUTURESPECTIVE: 30 ОБКЛАДИНОК VOGUE UA ВІД УКРАЇНСЬКИХ МИТЦІВ»

Vogue UA представляє проєкт Futurespective, присвячений 30-річчю Незалежності України.

30 українських художників створили 30 робіт різних масштабів у різних техніках. Вони з'явилися на сторінках колекційного артномера Vogue UA як умовні обкладинки й експонуватимуться на виставці Futurespective, яка триватиме в київському Центрі сучасного мистецтва M17 з 30 липня до 29 серпня.

WHAT YOU SHOULD KNOW ABOUT THE EXHIBITION "FUTURESPECTIVE: 30 VOGUE UA COVERS FROM UKRAINIAN ARTISTS"

Vogue UA presents the Futurespective project, timed to coincide with the 30th anniversary of Ukraine's Independence.

30 Ukrainian artists created 30 works of different scales in different techniques. They appeared on the pages of the Vogue UA collection art issue in the form of conditional covers and will be displayed at the Futurespective exhibition, being held at the Kyiv M17 Contemporary Art Center from July 30 to August 29.

Vogue UA представляє проєкт Futurespective, присвячений 30-річчю Незалежності України.


30 українських художників створили 30 робіт різних масштабів у різних техніках. Вони з'явилися на сторінках колекційного артномера Vogue UA як умовні обкладинки й експонуватимуться на виставці Futurespective, яка триватиме в київському Центрі сучасного мистецтва M17 з 30 липня до 29 серпня.
Vogue UA presents the Futurespective project, timed to coincide with the 30th anniversary of Ukraine's Independence.

30 Ukrainian artists created 30 works of different scales in different techniques. They appeared on the pages of the Vogue UA collection art issue in the form of conditional covers and will be displayed at the Futurespective exhibition, being held at the Kyiv M17 Contemporary Art Center from July 30 to August 29.
ЩО ТРЕБА ЗНАТИ
ПРО ВИСТАВКУ «FUTURESPECTIVE:
30 ОБКЛАДИНОК VOGUE UA ВІД УКРАЇНСЬКИХ МИТЦІВ»
WHAT YOU SHOULD KNOW ABOUT THE EXHIBITION "FUTURESPECTIVE:
30 VOGUE UA COVERS FROM UKRAINIAN ARTISTS"

  Дарія Альошкіна
  Юлія Бєляєва
  Артем Волокітін
  Василина Врублевська
  Василь Грубляк
  Єлена Ємчук
  Олексій Золотарьов
  Ілля Ісупов
  Алевтина Кахідзе
  Віталій Кравець
  Нікіта Кравцов, Камій Саньє-Кравцова
  (The Tooth & The Root)

  Марія Куліковська
  Павло Маков
  Роман Мінін
  Ілля Новгородов
  Маша Прошковська
  Влада Ралко
  Маша Рева та Іван Грабко
  Арсен Савадов
  Ольга Оттенхейм-Селіщева
  Юрій Сивирин (спільно з Максом Дробіненком)
  Тіберій Сільваші
  Микола Толмачов
  Валерія Трубіна
  Леся Хоменко
  Ілля Чичкан
  Маша Шубіна
  Julie Poly
  Synchrodogs
  Володимир Манжос, aka WAONE Interesni Kazki

  Куратор проєкту: Світлана Старостенко.

  Виставка працюватиме в Центрі сучасного мистецтва М17 з 30 липня по 27 серпня.


  Центр сучасного мистецтва М17 – культурна інституція, що прагне стати місцем діалогу для фахових кіл, платформою для вивчення та дослідження історичних і сучасних культурних процесів. ЦСМ підтримує художні експерименти, колаборації та міжнародні обміни для експертів і митців різних напрямів задля інтеграції українського мистецтва до світового контексту.

  Daria Alyoshkina
  Julia Beliaeva
  Artem Volokitin
  Vasilina Vrublevska
  Vasyl Grublyak
  Yelena Yemchuk
  Oleksii Zolotariov
  Ilia Isupov
  Alevtina Kakhidze
  Vitalii Kravet
  Nikita Kravtsov, Camille Sagnes-Kravtsova
  (The Tooth & The Root)

  Maria Kulikovska
  Pavlo Makov
  Roman Mini
  Ilia Novgorodov
  Maria Proshkovska
  Vlada Ralko
  Masha Reva, Ivan Grabko
  Arsen Savadov
  Olga Ottenheijm-Selyshcheva
  Yuriy Sivirin (featuring Max Drobinenko)
  Tiberii Szilvashi
  MykolaTolmachev
  Valeria Troubina
  Lesia Khomenko
  Ilia Chichkan
  Masha Shubina
  JuliePoly
  Synchrodogs
  Volodymyr Manzhos, aka Waone Interesni Kazki

  Exhibition Curator: Svitlana Starostenko

  The exhibition will be held at the M17 Contemporary Art Center from July 30 to August 27.


  M17 Contemporary Art Center is a cultural institution that seeks to become a place of dialogue for professionals, a platform for studying and researching historical and contemporary cultural processes. The Contemporary Art Center supports artistic experiments, collaborations, and international exchanges for experts and artists of various art genres to integrate Ukrainian art into the global context.

  УЧАСНИКИ ПРОЄКТУ:
  PROJECT PARTICIPANTS:
   Дарія Альошкіна
   Юлія Бєляєва
   Артем Волокітін
   Василина Врублевська
   Василь Грубляк
   Єлена Ємчук
   Олексій Золотарьов
   Ілля Ісупов
   Алевтина Кахідзе
   Віталій Кравець
   Нікіта Кравцов, Камій Саньє-Кравцова
   (The Tooth & The Root)

   Марія Куліковська
   Павло Маков
   Роман Мінін
   Ілля Новгородов
   Маша Прошковська
   Влада Ралко
   Маша Рева та Іван Грабко
   Арсен Савадов
   Ольга Оттенхейм-Селіщева
   Юрій Сивирин (спільно з Максом Дробіненком)
   Тіберій Сільваші
   Микола Толмачов
   Валерія Трубіна
   Леся Хоменко
   Ілля Чичкан
   Маша Шубіна
   Julie Poly
   Synchrodogs
   Володимир Манжос,
   aka WAONE Interesni Kazki


   Куратор проєкту: Світлана Старостенко.

   Виставка працюватиме в Центрі сучасного мистецтва М17 з 30 липня по 27 серпня.

   Центр сучасного мистецтва М17 – культурна інституція, що прагне стати місцем діалогу для фахових кіл, платформою для вивчення та дослідження історичних і сучасних культурних процесів. ЦСМ підтримує художні експерименти, колаборації та міжнародні обміни для експертів і митців різних напрямів задля інтеграції українського мистецтва до світового контексту.

   Daria Alyoshkina
   Julia Beliaeva
   Artem Volokitin
   Vasilina Vrublevska
   Vasyl Grublyak
   Yelena Yemchuk
   Oleksii Zolotariov
   Ilia Isupov
   Alevtina Kakhidze
   Vitalii Kravet
   Nikita Kravtsov, Camille Sagnes-Kravtsova
   (The Tooth & The Root)

   Maria Kulikovska
   Pavlo Makov
   Roman Mini
   Ilia Novgorodov
   Maria Proshkovska
   Vlada Ralko
   Masha Reva, Ivan Grabko
   Arsen Savadov
   Olga Ottenheijm-Selyshcheva
   Yuriy Sivirin (featuring Max Drobinenko)
   Tiberii Szilvashi
   MykolaTolmachev
   Valeria Troubina
   Lesia Khomenko
   Ilia Chichkan
   Masha Shubina
   JuliePoly
   Synchrodogs
   Volodymyr Manzhos, aka WAONE Interesni Kazki

   Exhibition Curator: Svitlana Starostenko

   The exhibition will be held at the M17 Contemporary Art Center from July 30 to August 27.

   M17 Contemporary Art Center is a cultural institution that seeks to become a place of dialogue for professionals, a platform for studying and researching historical and contemporary cultural processes. The Contemporary Art Center supports artistic experiments, collaborations, and international exchanges for experts and artists of various art genres to integrate Ukrainian art into the global context.

   УЧАСНИКИ ПРОЄКТУ:
   PROJECT PARTICIPANTS: